EVROPSKÁ UNIE - Evropský sociální fond - Operační program zaměstnanost

Název projektu:                             Baloušek, s.r.o. - Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projekt u:        CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011590

Termín zahájení projektu:              1.1.2020

Termín ukončení projektu:            30.9.2021                 

Počet podpořených osob:              45

Počet podpořených osob 54+:      11

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Na realizaci projektu je poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí finanční podpora z Evropské unie – Operační program Zaměstnanost – prioritní osa „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“.