Obchodní podmínky

 

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.balousektisk.cz a pro objednávky zboží společnosti Baloušek, s.r.o., jinými způsoby objednání. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Dodavatel/prodávající - je obchodní společnost Baloušek, s.r.o. se sídlem Ostravská 1112/34, Hlučín, PSČ 748 01, IČ: 61947008, DIČ: CZ61947008, zapsaná v OR dne 23.1.1995, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 12942.

Kupující/konečný spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující/podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Objednávka a kupní smlouva

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na jeho e-mail. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že si přečetl obchodní podmínky a reklamační řád a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Kupující je na ně před vlastním uskutečněním objednávky v internetovém obchodě a na webových stránkách společnosti dostatečně upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Po vložení zboží do košíku je před odesláním objednávky nutné vyplnit označená políčka:

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí.
Veškeré podané objednávky jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a po zaplacení kupní ceny. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před odesláním zboží. V případě stornování již odeslaného zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, spojených s expedicí, tzn. balení, dopravné atd.

Dle ustanovení § 1837 odstavce d, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Konkrétně se jedná např. o zboží dodatečně potištěné nebo přímo vyrobené na zakázku.

Pokud v případě neoprávněného odstoupení od kupní smlouvy již započaly práce spojené s jejím plněním (nákup potřebného materiálu, grafické práce…apod.) a byly již vynaloženy prokazatelné náklady, má prodávající právo na jejich úhradu, a to v plné výši.

Kupující může odstoupit pouze v případě, že dodavatel hrubě porušil sjednané dodací podmínky a případné navrhované změny nebyly nebo nemohly být kupujícím akceptovány.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost potvrdit a vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. V případě platby na účet odešle prodávající zboží do 2 pracovních dnů od připsání platby na jeho účet. Po odeslání zásilky zašle kupujícímu e-mailem daňový doklad. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

Práva a povinnosti kupujícího (neplatí pro zakázkovou výrobu kalendářů a diářů)

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Kupující má právo v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu písemně na adresu Baloušek s.r.o., Ostravská 1112/34, Hlučín, PSČ 748 01 nebo e-mailem na adresu prodej@balousektisk.cz nejpozději do 14 dnů od převzetí věci s uvedeným číslem bankovního účtu, na který má být vrácena odpovídající částka. 

Kupující je povinen doručit prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím na adresu Baloušek s.r.o., Ostravská 1112/34, Hlučín, PSČ 748 01, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku na uvedený bankovní účet, případně jiným, předem dohodnutým způsobem v souladu s ustanovením § 1832 Občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí vráceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží. Náklady spojené s vrácením produktu hradí kupující.

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je konečným spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu na tel.č. 777 748 000. Současně je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat prodávajícímu  e-mailem na adresu prodej@balousektisk.cz nebo faxem na číslo 595 044 774. Dodržením tohoto postupu při dodání vadné zásilky spotřebitel výrazně přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.

V případě, že kupující je podnikatel, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu a uplatní se ustanovení § 2106 Občanského zákoníku.

 

Řešení sporu se spotřebiteli

 

Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy reklamace@balousektisk.cz . Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz .

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

 

Ochrana osobních údajů

Odesláním své objednávky dáváte souhlas k tomu, aby byly vaše osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nezbytně nutném pro bezproblémové doručení zboží.  Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18.5.2015.  Změny obchodních podmínek vyhrazeny. Nedílnou součástí obchodních podmínek je reklamační řád.