Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákona č.634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Prodávající je obchodní společnost Baloušek, s.r.o. se sídlem Ostravská 1112/34, Hlučín, PSČ 748 01, IČ: 61947008, DIČ: CZ61947008  zapsána dne 23.1.1995 v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12942.

Zákazníkem internetového obchodu je buď kupující spotřebitel anebo kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující podnikatel).  Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, pro kupujícího podnikatele činí záruční doba 6 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Jako doklad o uzavření kupní smlouvy (a pro případnou reklamaci zboží) vystavuje prodávající ke každému prodanému zboží doklad o prodeji (daňový doklad, dodací list) se zákonem uvedenými potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, množství, cena).

Zákazník uplatňuje záruku, jde-li o:

a) vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

b) vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

c) vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

d) jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Kupující spotřebitel i kupující podnikatel je povinen se seznámit s reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, je v odpovídajícím množství, nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

Převzetí zboží kupujícím

Kupující spotřebitel i kupující podnikatel je povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat, tj. zboží vybalit z původního obalu a zjistit případné zjevné vady zboží, případné dodání jiného druhu zboží nebo případně jiného množství zboží než určuje daňový doklad. Pokud kupující neoznámil prodávajícímu výše uvedené odchylky od daňového dokladu nejpozději do 3 dnů od řádného převzetí zboží na e-mail prodej@balousektisk.cz nebo faxem na číslo 595 044 774, považuje se zboží za řádně doručené bez výše uvedených vad.

V případě skrytých vad (kdy zásilka není viditelně poškozena a poškození zjistíte až při rozbalení) je kupující podnikatel povinen pořídit fotodokumentaci poškozeného zboží a zaslat ji prodávajícímu na e-mailovou adresu prodej@balousektisk.cz.

Dodání a převzetí zboží

Způsob dodání zboží určuje kupující v objednávce svým výběrem z možností nabízených prodávajícím. Podmínky přepravy zboží a další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží upravují všeobecné obchodní podmínky prodávajícího. 
Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující odmítne převzít zboží nebo bez odůvodnění zboží nepřevezme, prodávající uplatní právo na úhradu škody dle obchodních podmínek.
Při dodání zjevně poškozené zásilky přepravní službou či Českou poštou je nutné toto uvést do protokolu u přebírání zásilky (např. převzato s výhradou, event. sepsat zápis o škodě). Pokud v protokolu o dodání nebude nic uvedeno, bere se zásilka jako řádně doručena a převzata

Vyřízení reklamace

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou, výměnou nebo odstoupením od kupní smlouvy, je povinen toto udělat bez zbytečného prodlení.
Reklamaci je prodávající povinen, včetně odstranění vady, vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Lhůta pro vyřízení reklamace je pozastavena v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu Baloušek s.r.o., Ostravská 1112/34, Hlučín, PSČ 748 01 s platným dokladem o koupi zboží. Je nutné uvést popis závady, případně označit místo závady. Reklamované zboží je nutné dobře zabalit, aby nedošlo ke znehodnocení. Reklamované zboží zaslané prodávajícímu na dobírku nebude prodávajícím převzato.

Prodávající vyřeší reklamaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V případě zjištění vad, budou řešeny dále uvedeným způsobem v tomto pořadí:

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti prodávajícího. Způsob vrácení peněz bude shodný se způsoben platby kupujícího při uzavření kupní smlouvy.
O přijetí i vyřízení reklamace bude kupující informován zprávou na e-mail uvedený při registraci. V případě, že e-mail nebude uveden, bude kupující informován zprávou SMS na telefonní číslo, které uvedl při registraci.

Závěrečná ustanovení 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 18.5.2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek.